#Nethinking5

San Simón, Illa do Pensamento Redondela – Galicia 29-30 maio 2015 NEThinking é un encontro anual entre algúns dos expertos comunicadores, bloggers e artistas máis influentes en internet, para debater e transmitir coñecemento sobre o contorno dixital, os novos medios comunicación, redes e modelos de negocio en torno aos contidos dixitais rede. Nos tres foros…